Ανάγκη ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση διακρίσεων στα ζευγάρια ιδίου φύλου;

1 post / 0 new
petrosgrafs
petrosgrafs's picture
Offline
Last seen: 1 year 9 months ago
Joined: 07/04/2010 - 03:15
Ανάγκη ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση διακρίσεων στα ζευγάρια ιδίου φύλου;

Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 6-9 Σεπτεμβρίου 2010
Ανάγκη ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση διακρίσεων στα ζευγάρια ιδίου φύλου;
Τα ζευγάρια ιδίου φύλου, είτε έγγαμα είτε στο πλαίσιο αστικού συμφώνου συμβίωσης, αντιμετωπίζουν ακόμα διακρίσεις, όταν εργάζονται, σπουδάζουν και ταξιδεύουν στην ΕΕ, καθώς ο/η σύντροφος δεν αναγνωρίζεται νομικά ως μέλος της οικογένειας από πολλά κράτη μέλη. Το ΕΚ θα θέσει ερώτημα στην Επιτροπή για την απουσία συγκεκριμένων προτάσεων στον τομέα αυτό.

Η προφορική ερώτηση, που τίθεται με την υποστήριξη των Πρασίνων/EFA και της Ευρ.Εν.Αρ, καθώς και ορισμένων ευρωβουλευτών από άλλες πολιτικές ομάδες, υπενθυμίζει ότι το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης για την περίοδο 2010-2014, προβλέπει την ύπαρξη νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό. Το ΕΚ, ωστόσο, σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν έχει προωθήσει κάποια πρόταση για συγκεκριμένες πράξεις που θα διασφαλίσουν την ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση των ζευγαριών ιδίου φύλου, εντός της ΕΕ.
Διαδικασία: Προφορική ερώτηση
Συζήτηση: Τρίτη, 07.09.2010
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Ιουνίου 2010

O-0081/2010

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την ΕπιτροπήΆρθρο 115 του ΚανονισμούCornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGLMarije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALEMichael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld, Sirpa Pietikäinen 
 

Θέμα: Διακρίσεις εις βάρος συζύγων του ιδίου φύλου ή συντρόφων του ιδίου φύλου στο πλαίσιο αστικών συμφώνων συμβίωσης


 Απάντηση 

Στην ανακοίνωσή της "Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης" (COM(2010)0171) και στο σχετικό Memο/10/139, η Επιτροπή εξηγεί τα σχέδιά της να "αποδώσει δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια στους πολίτες (2010-2014)". Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λισαβόνας (ΣΕΕ), η Επιτροπή "δύναται να αναλάβει τη δέουσα δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο, τη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό". Στο προτεινόμενο σχέδιο για τον τομέα της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας του προγράμματος της Στοκχόλμης (Memο/10/139), δεν υπάρχει πρόταση για συγκεκριμένη και κατάλληλη δράση για τους συντρόφους του ιδίου φύλου, έγγαμους ή που συμβιώνουν στο πλαίσιο αστικών συμφώνων συμβίωσης, που να εμπίπτει στο άρθρο 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ(1). Μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η βελτίωση των δικαιωμάτων των συντρόφων του ιδίου φύλου δεν αποτελεί επείγον ζήτημα και μπορεί να αναβληθεί έως και το 2014;
Γνωρίζει η Επιτροπή ότι οι ευρωπαίοι σύντροφοι του ιδίου φύλου, ιδιαίτερα οι έγγαμοι ή αυτοί που συγκατοικούν στο πλαίσιο αστικού συμφώνου συμβίωσης μπορούν να βιώσουν καταστάσεις αμέσων ή εμμέσων διακρίσεων όταν εργάζονται, σπουδάζουν και ταξιδεύουν στην ΕΕ, αν και αυτό απαγορεύεται με βάση την αρχή των μη διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ);
Το 2004 η ΕΕ ενέκρινε οδηγία (οδηγία 2004/38/ΕΚ), σύμφωνα με την οποία οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα εντός της επικράτειας των κρατών μελών. Συμφωνεί η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, ότι η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται και για τους συζύγους του ιδίου φύλου ή τους συντρόφους του ιδίου φύλου στο πλαίσιο αστικών συμφώνων συμβίωσης, οι οποίοι μετακινούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος;
Προτίθεται η Επιτροπή να αλλάξει την οδηγία 2004/38/ΕΚ με τρόπο που να εξασφαλίζει και για τους συζύγους του ιδίου φύλου ή τους συντρόφους του ιδίου φύλου στο πλαίσιο αστικών συμφώνων συμβίωσης τα ίδια δικαιώματα όπως για τους ετερόφυλους συντρόφους, όταν μετακινούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ;
 

(1)
ΕΕ L 158 της 30.04.2004, σ. 77
 

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN

Τελευταία ενημέρωση: 31 Αυγούστου 2010
Πηγές: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/newsletter_page/20100708NEW78228/default_p001c008_el.htm
          http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2010-0081+0+DOC+XML+V0//EL

field_vote: 
No votes yet