ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

1.    Σκοποί και στόχοι

1.1.    Το Σωματείο δεσμεύεται να χειρίζεται υπεύθυνα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των μελών του και οποιουδήποτε τρίτου που συνεργάζεται με το Σωματείο.

1.2    Η παρύσα Πολιτική καθορίζει τις βασικές αρχές που ισχύουν για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από το Σωματείο, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα του κάθε ατόμου στην ιδιωτικότητα.

1.3    Το Σωματείο Επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις, να εκτελεί διοικητικά καθήκοντα και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την ορθή εκτέλεση των νομικών σχέσεών της με τα μέλη της και τρίτους με τους οποίους υπάρχει οποιαδήποτε έννομη σχέση.

2.    Πεδίο εφαρμογής

2.1    Η παρούσα Πολιτική έχει συνολικό πεδίο εφαρμογής και ισχύει για το Σωματείο παντού και σε σχέση με όλη την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Υποκειμένων Δεδομένων.

2.2    Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική εφαρμόζονται επίσης σε τρίτους οι οποίοι Επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εκ μέρους του Σωματείου, όπως παρόχους υπηρεσιών ή άλλους εταίρους, για παράδειγμα μέσω συμβατικών όρων.

2.3    Η παρούσα Πολιτική αφορά όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία το Σωματείο Επεξεργάζεται και εφαρμόζεται στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα οποιουδήποτε ατόμου, είτε πρόκειται για μέλος, είτε για αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση με το Σωματείο, όπως παρόχους υπηρεσιών ή συμβούλους.

2.4    Η παρούσα Πολιτική αφορά επίσης όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα  που Επεξεργάζεται το Σωματείο και ισχύει εξίσου για οποιαδήποτε Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ανεξάρτητα από το μέσο το οποίο χρησιμοποιείτα (ηλεκτρονικά, εντύπως ή άλλο) και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.2 κατωτέρω.

2.5    Η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε δεδομένα αναφορικά με νομικά πρόσωπα.

3.    Ορισμοί

 1. “Σωματείο” ή “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” σημαίνει  η Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου και θα αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ητοί το νομικό πρόσωπο, το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@acceptcy.org
 2. “Συγκατάθεση” σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το Υποκείμενο Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν, για τους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται,
 3. “Υποκείμενο Δεδομένων” σημαίνει ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο με το οποίο σχετίζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία είναι υπό Επεξεργασία· ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου· αυτός ο ορισμός συμπεριλαμβάνει τα μέλη του Σωματείου και τρίτους η οποίοι έχουν έννομη σχέση με το Σωματείο,
 4. “Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα” ή “Δεδομένα” σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά Υποκείμενα Δεδομένων,
 5. “Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” ή “Επεξεργασία” σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοιποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
 6. “Πολιτική” σημαίνει η παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 7. “Εκτελών την Επεξεργασία σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που Επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό του Σωματείου και θα είναι από κοινού ο/η εκάστοτε Γραμματέας και ο/η εκάστοτε Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου,
 8. “Αποδέκτης” σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι, και αυτοί δύνανται να είναι

εποπτικές και/ή δημόσιες αρχή και/ή υπηρεσίες ή άλλοι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται το Σωματείο.

 1. “Ευαίσθητα Δεδομένα” ή “Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” σημαίνει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

 

4.    Προϋποθέσεις

 1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία, ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκ μέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, θα ενεργεί μόνο κατόπιν οδηγιών του Σωματίου και θα συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), και οποιαδήποτε άλλη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία, ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκ μέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες αρχές επεξεργασίας:
  1. Νόμιμη και δίκαιη επεξεργασία

Η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με νόμιμη βάση και με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Το Σωματείο μπορεί να Επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο βάσει μίας ή περισσότερων εκ των νόμιμων βάσεων που εξηγούνται παρακάτω στην παράγραφο 4.2.2.

 1. Ρητός και νόμιμος σκοπός
  1. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να συλλέγονται για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς και δεν πρέπει να υποβάλλονται σε Επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτόν/αυτούς τους σκοπούς.
  2. Δεν επιτρέπεται η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός εάν ο σκοπός της Επεξεργασίας έχει καθοριστεί με ακρίβεια και είναι νόμιμος σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το ισχύον δίκαιο, ο σκοπός της Επεξεργασίας δεν μπορεί να αλλάζει από καιρό εις καιρό, εκτός εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων ενημερώνονται δεόντως με ηλεκτρονική ή άλλη επικοινωνία και δίνουν τη συγκατάθεσή τους για τέτοια αλλαγή και/ή τροποποίηση, όπου απαιτείται.
  3. Γενικά, οι σκοποί της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Υποκειμένων Δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του Σωματείου βάσει των όρων εντολής του, όπως εκφράζονται στους σκοπούς που αναφέρονται στο Καταστατικό του Σωματείου σε σχέση με τα Υποκείμενα Δεδομένων.
  4. Οι βασικές νομικές βάσεις για την Eπεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Υποκειμένων Δεδομένων είναι οι εξής:
 • Είναι απαραίτητο για να προστατευθούν τα ζωτικά συμφέροντα των σχετικών Υποκειμένων Δεδομένων ή αυτών άλλου υποκειμένου δεδομένων ή τρίτου, τα οποία δεν υπερισχύουν των συμφερόντων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή ελευθεριών του σχετικού Υποκειμένου Δεδομένων,
 • Για διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία των μελών ή άλλων συναφών ατόμων τόσο εντός όσο και πέραν των όρων εντολής του Σωματείου ή τρίτων,
 • Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων προς το Υποκείμενο Δεδομένων: Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και/ή πληροφορίες και/ή βοήθεια στα μέλη και/ή για να συμμορφωνόμαστε με υποχρεώσεις έναντι τρίτων με τους οποίους έχουμε έννομη σχέση όπως οι πληρωμές και/ή υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης. Ενόψει αυτού, πρέπει να επαληθεύουμε την ταυτότητα του Υποκείμενου Δεδομένων και τις σχετικές λεπτομέρειες που χρειαζόμαστε για τους σκοπούς αυτών των υποχρεώσεων,
 • Για λόγους προστασίας νόμιμων συμφερόντων: Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για να διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Νόμιμο συμφέρον υφίσταται όταν έχουμε νόμιμο λόγο να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες του Υποκείμενου Δεδομένων. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να αντίκειται άδικα στο τι είναι σωστό και καλύτερο για το Υποκείμενο Δεδομένων. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας συμπεριλαμβάνουν την καταχώριση παραπόνων ενώπιον ανεξάρτητων αρχών, την κίνηση νομικών αξιώσεων και/ή την προετοιμασία υπεράσπισής μας σε δικαστικές διαδικασίες,
 • Συγκατάθεση: Η αποθήκευση και η χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Υποκείμενου Δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή τους (εκτός από τους λόγους που περιγράφονται στην ή εξυπακούονται με την παρούσα Πολιτική όταν δεν απαιτείται συγκατάθεση). Το Υποκείμενο Δεδομένων μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, δεν θα επηρεαστεί οποιαδήποτε Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία έγινε πριν από την παραλαβή της ανάκλησης,
 • Για να διερευνήσουμε ή να διευθετήσουμε έρευνες ή διαφορές: Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από Υποκείμενο Δεδομένων για τη διερεύνηση ζητημάτων ή τη διευθέτηση διαφορών μαζί τους, επειδή είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να διασφαλίσουμε ότι τα ζητήματα και οι διαφορές διερευνώνται και επιλύονται εγκαίρως με αποτελεσματικό τρόπο,
 • Για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους, δικαστικά διατάγματα, άλλες δικαστικές διαδικασίες ή τις απαιτήσεις οποιωνδήποτε τυχόν ισχύοντων ρυθμιστικών αρχών: Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία του Υποκείμενου Δεδομένων προς συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, δικαστικά διατάγματα ή άλλες δικαστικές διαδικασίες, ή τις απαιτήσεις οποιασδήποτε τυχόν αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής. Αυτό το κάνουμε όχι μόνο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, αλλά επειδή μπορεί επίσης να είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να το πράξουμε.
 • Για διοικητικούς σκοπούς και/ή την τήρηση αρχείου μελών και/ή των συνεργατών μας,
 • Για την εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεων του Εφόρου Σωματείων, και
 • Για να ενημερώνει τα μέλη και/ή τους συνεργάτες για τυχόν επερχόμενες διοργανώσεις, θέματα, δραστηριότητες, έργα και συνεδρίες του Σωματείου.
 1. Ποιότητα καιι αναλογικότητα των δεδομένων

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή, ενημερωμένα, επαρκή, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υπόκεινται σε Επεξεργασία.

 1. Διάρκεια περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  1. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της Επεξεργασίας.
  2. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των μελών διατηρούνται για όσο διάστημα παραμένουν μέλη του Σωματείου. Μετά τη λήξη της ιδιότητάς τους ως μέλη, για οποιοδήποτε λόγο, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται για μέχρι και περαιτέρω έξι χρόνια το μέγιστο.
  3. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα οποιωνδήποτε τρίτων με συμβατική ή άλλη έννομη σχέση με το Σωματείο διατηρούνται μέχρι το τέλος της συμβατικής ή έννομης σχέσης με το Σωματείο. Μετά τη λήξη της εν λόγω συμβατικής ή έννομης σχέσης, τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται για μέχρι και περαιτέρω έξι χρόνια το μέγιστο.
 2. Ανοικτή και δίκαιη επεξεργασία

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν συλλέγονται ούτε λαμβάνονται με εξαπάτηση ή άλλες δόλιες μεθόδους. Για σκοπούς δίκαιης Επεξεργασίας Δεδομένων, τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τις πληροφορίες που θα καθιστούν την Επεξεργασία διαφανή (ιδίως: την ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, τους σκοπούς της Επεξεργασίας, των κατηγοριών των Αποδεκτών, ποια είναι τα δικαιώματα των Υποκειμένων Δεδομένων και, όπου κατάλληλο, να ενημερώνονται ότι τα δεδομένα τους δύναται να κοινοποιηθούν για συγκεκριμένους σκοπούς). Το Σωματείο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της παροχής των κατάλληλων πληροφοριών στα Υποκείμενα Δεδομένων τη στιγμή της συλλογής Δεδομένων, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

 1. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα
  1. Το Σωματείο θα υιοθετήσει ή θα απαιτεί την υιοθέτηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας και εμπιστευτικότητας που είναι κατάλληλα σε σχέση με τους κινδύνους που συνδέονται με την Επεξεργασία, ώστε να προλαμβάνεται, ιδίως, η τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, κοινοποίηση, ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, Δεδομένων.
  2. Ωστόσο, το Σωματείο δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των Δεδομένων κατά το χρόνο διαβίβασής τους στο Σωματείο από τα Υποκείμενα Δεδομένων. Οποιαδήποτε αποστολή πληροφοριών ή Δεδομένων από τα Υποκείμενα Δεδομένων στο Σωματείο πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη και το Σωματείο μπορεί μόνο να εγγυηθεί την ασφάλεια των Δεδομένων που έχουν ληφθεί και βρίσκονται στην κατοχή του Σωματείου.
  3. Τα Επεξεργασμένα Δεδομένα μπορεί να τα δει μόνο ο Εκτελών την Επεξεργασία, εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Εφόρου Σωματείων και μπορεί να κοινοποιηθούν σε άλλες κυβερνητικές αρχές ή σε τρίτους εάν το Σωματείο έχει νομική υποχρέωση να το πράξει ή για άλλους νόμιμους σκοπούς.
 2. Δικαιώματα των Υποκειμένων Δεδομένων
  1. Ευαίσθητα Δεδομένα ή Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να υπόκεινται σε Επεξεργαία μόνο όπου είναι απολύτως απαραίτητο για τους νόμιμους σκοπούς του Σωματείου και σύμφωνα με οποιεσδήποτε δικλείδες απαιτούνται δια νόμου, όπως προγούμενη ρητή συγκατάθεση του Υποκειμένου Δεδομένων.
  2. Το Υποκείμενο Δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: (i) πρόσβαση σε αντίγραφο των πληροφοριών που συναποτελούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, (ii) περιορισμός της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (iii) ένσταση σε επξεργασία η οποία δυναται να προκαλεί ή προκαλέσει ζημία ή βλάβη, (iv) αποτροπη επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, (v) ένσταση στη λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα, (vi) διόρθωση, αποκλεισμού, διαγραφή ή καταστροφή ανακριβών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπου κρίνεται ορθό από το Σωματείο ή το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση προσφυγής σε αυτό/αυτή, (vii) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλη εποπτική αρχή,  viii) δικαίωμα φορητότητας, και (ix) αξίωση για αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από παράβαση των όρων της παρούσας Πολιτικής, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), και οποασδήποτε άλλης σχετικής ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κανονισμών.

Τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν το δικαίωμα, αν δεν επιθυμούν να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά τους στοιχεία, να αρνηθούν ενημερώνοντας το Σωματείο με την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@acceptcy.org Εάν ένα Υποκείμενο Δεδομένων αποφασίσει να το πράξει, το Σωματείο ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει πληροφορίες, υπηρεσίες και/ή βοήθεια που ζητούνται από το Υποκείμενο Δεδομένων, η να έχει οποιαδήποτε έννομη σχέση με αυτό, και δεν θα έχει καμία ευθύνη έναντι αυτού του Υποκειμένου Δεδομένων σε σχέση με αυτό το θέμα.

 1. Μηχανισμός παραπόνων

Το Υποκείμενο Δεδομένων έχει το δικαίωμα να καταχωρίσει παράπονο στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία, Τ.Θ.    23378, 1682 Λευκωσία, Τηλ: +357 22818456, Φαξ: +357 22304565, Ηλ. διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy και/ή να καταχωρίσει παράπονο σύμφωνα με το μηχανισμό παραπόνων του Σωματείου.  Άτομα τα οποία επιθυμούν να καταχωρίσουν παράπονα στο μηχανισμό παραπόνων του Σωματείου οφείλουν να το κάνουν γραπτώς με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@acceptcy.org

5.    Δεδομένα τα οποία θα συλλέγονται και θα υπόκεινται σε επεξεργασία

    The Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία θα συλλέγονται και θα υπόκεινται σε Επεξεργασία από το Σωματείο σε σχέση με τα μέλη του Σωματείου καθώς και τρίτους που συνεργάζονται με το Σωματείο, όπως συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών και άλλους εταίρους είναι τα ακόλουθα:

 • Όνομα,
 • Επώνυμο,
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση,
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου,
 • Διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας,
 • Άλλες πληροφορίες επικονωνίας,
 • Τόπος γέννησης,
 • Ημερομηνία γέννησης,
 • Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας,
 • Εθνικότητα,
 • Αριθμός μέλους, και
 • Κατάσταση πληρωμής τέλους συνδρομής μέλους.

 

6.    Κοινοποιήσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Το Σωματείο δύναται, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, να κοινοποιήσει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για διοικητικούς σκοπούς ή για σκοπούς εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεων του υπό του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (104(I)/2017) και υπό άλλης ισχύουσας νομοθεσίας, ή λόγω απαιτήσεων του Εφόρου Σωματείων, είτε σε ρυθμιστικές αρχές, είτε συνδεδεμένες εταιρείες ή τρίτους.
 2. Κάθε τέτοια κοινοποίηση θα γίνει με αυστηρή τήρηση του ισχύοντος δικαίου και θα διεξάγεται μόνο για συγκεκριμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό, συμβατό με τις νομικές απαιτήσεις του Κυπριακού Δικαίου και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άρα, το Σωματείο οφείλει να μπορεί να αιτιολογήσει τέτοια κοινοποίηση, και να παρέχει τεκμήριο ότι η κοινοποίηση είναι συμβατή με τον σκοπό της αρχικής Επεξεργασίας και με τις νομικές προϋποθέσεις του Κυπριακού Δικαίου, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και/ή της παρούσας Πολιτικής.
 3. Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά μόνο Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι σχετικά και όχι υπερβολικά για τους σκοπούς της κοινοποίησης.
 4. Πριν από οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Υποκείμενο Δεδομένων ενημερώνεται και θα ζητείται η συγκατάθεσή του, όπου είναι απαραίτητο, και/η θα λαμβάνεται η σχετική άδεια, όπου είναι απαραίτητο.
 5. Κανένα Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα δεν θα κοινοποιηθεί σε οποιοδήποτε φορέα εκτός Κύπρου.
 1. Εκτέλεση

Το Σωματείο επιφυλάσσει το δικαίωμα να λάβει τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα εναντίον χρηστών που παραβιάζουν την παρούσα Πολιτική. Οι παραβάτες θα υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις έως και τη διακοπή έννομων σχέσεων, και αστική και ποινική δίωξη, κατά περίπτωση. Η πειθαρχική δράση διεξάγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές.

6 Αναθεώρηση και ενημερώσεις στην πολιτική

Αυτή η πολιτική θα επανεξετάζεται και θα ενημερώνεται ετησίως ή πιο συχνά, αν είναι απαραίτητο, για να διασφαλιστεί ότι οι τυχόν αλλαγές στις πρακτικές της Ένωσης θα αντικατοπτριστούν με ακρίβεια. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα κοινοποιούνται δεόντως στα Υλικά Δεδομένων και θα ζητείται η συγκατάθεση, κατά περίπτωση.

Ερωτήσεις ή συστάσεις σχετικά με αυτό το έγγραφο θα πρέπει να απευθύνονται στον Γραμματέα και / ή στον Ταμία του Συνδέσμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acceptcy.org

 1. Αναθεώρηση και Ενημερώσεις της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική θα επανεξετάζεται και θα ενημερώνεται ετησίως ή πιο συχνά, εάν είναι απαραίτητο, για να διασφαλιστεί ότι τυχόν αλλαγές στις πρακτικές του Σωματείου θα αντικατοπτριστούν με ακρίβεια. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα κοινοποιούνται δεόντως στα Υποκείμενα Δεδομένων και θα ζητείται συγκατάθεση, όπου απαιτείται.

Ερωτήσεις ή συστάσεις σχετικά με το παρόν έγγραφο θα πρέπει να απευθύνονται στον Γραμματέα και/ή στον Ταμία του Σωματείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acceptcy.org

 

[ΤΕΛΟΣ]

 

Δεν έχει βαθμολογηθεί