Οι Σκοποί μας

 • Η ενημέρωση και η συμβολή στην εκπαίδευση της κυπριακής κοινωνίας για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και κοινωνικού φύλου.
 • Η πρόληψη της ανάπτυξης ομοφοβικών τάσεων, η διαφύλαξη του πλουραλιστικού περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση αυτού στην ευρύτερη κοινωνία.
 • Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με έμφαση στη νεολαία όσο αφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό και κοινωνικό φύλο.
 • Η στήριξη, η ενδυνάμωση, υποστήριξη ΛΟΑΔ προσώπων καθώς και η επικοινωνία και ενημέρωση όσων αφορά αυτούς.
 • Η διεκδίκηση βασικών δικαιωμάτων για την καταπολέμηση προκαταλήψεων και διακρίσεων και ενδυνάμωσης της αρχής της ισότητας
 • Η συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την καταπολέμηση διακρίσεων και την προώθηση της αρχής της ισότητας, ιδίως όσον αφορά στον σεξουαλικό προσανατολισμό και κοινωνικού φύλου. 
 • Η προώθηση ερευνών και μελετών σχετικά με τα θέματα που άπτονται των σκοπών του Σωματείου
 • Η συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες διοργανώσεις σχετικά  με  την  επιλογή , ανάπτυξη και προώθηση  ιδεών και μέτρων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όσο αφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό.
 • Η διοργάνωση ομιλιών σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων που θα εξυπηρετούν την ενημέρωση της κοινωνίας  και τους ανάλογους φορείς για θέματα που αφορούν/ενδιαφέρουν το Σωματείο.
 • Η προώθηση της εφαρμογής  πολιτικών, νομοθεσιών, προγραμμάτων και νομολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβούλιου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της αρχής της ισότητας, ιδιαίτερα αναφορικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό και το κοινωνικό φύλο.
 • Η προώθηση της αναγνώρισης ισότιμου γάμου, υιοθεσίας, δικαιωμάτων κληρονομιάς, ασφάλισης, υγείας και άλλων, για όλους τους πολίτες της κυπριακής κοινωνίας  χωρίς διακρίσεις.

  

Ελληνικά