Ομοφοβικός και Τρανσφοβικός Εκφοβισμός στα σχολεία στην Κύπρο

 

<english text follows>

Ομοφοβικός και Τρανσφοβικός εκφοβισμός στα Κυπριακά σχολεία: Θεματική ανάλυση μέσα από τις εμπειρίες εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών.


Η μελέτη αυτή παρουσιάζει ευρήματα από την ποιοτική έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υποστήριξη του προγράμματος HOMBAT (Καταπολέμηση του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία) στην Κύπρο. Η θεματική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση αποσπασμάτων συνεντεύξεων από τρεις ομάδες εστίασης: δύο ομάδες με επαγγελματίες που εργάζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί, σχολικοί ψυχολόγοι και σχολικοί σύμβουλοι και μία ομάδα με γονείς και παιδιά που βρίσκονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο.

Τα ευρήματα της μελέτης αποκαλύπτουν πως ο Ομοφοβικός και Τρανσφοβικός εκφοβισμός γίνεται όλο και πιο ορατός στα σχολεία και τόσο το προσωπικό του σχολείου όσο και τα παιδιά συχνά γίνονται μάρτυρες περιστατικων εκφοβισμού βάσει διαφορετικής σεξουαλικής ταυτότητας και ταυτότητας φύλου / αυτο-έκφρασης. Οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι αδυνατούν να καταπολεμήσουν την ομοφοβική και την τρανσφοβική εκφοβιστική συμπεριφορά στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.

-------------------------------

Homophobic and transphobic bullying within the school community in Cyprus: a thematic analysis of school professionals’, parents’ and children’s experiences

 

This study presents findings from qualitative research conducted as part of the European Commission supported HOMBAT (Combating HOMophoBic And Transphobic bullying in schools) project in Cyprus. Thematic analysis was used to analyse extracts of interviews from three focus groups: two groups with professionals who work in primary and secondary education as teachers, school psychologists and school counsellors; and one group with

parents and children attending primary and secondary education in Cyprus. Findings from the study reveal how homophobic and transphobic bullying is becoming more visible in schools and both school staff and children frequently witness incidents of bullying on the basis of differing sexual and gender identity/self-expression. Professionals report having a sense of powerlessness to combat homophobic and transphobic bullying within the

school community.

 

Your rating: None Average: 5 (5 votes)